preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
Informazioni ed avvisi

Curricolo, piano e programma

Per visualizzare il curricolo scolastico fare clic sulla parola: CURRICOLO

Per viasualizzare il piano e programma scolastico fare clic sulle parole: PIANO E PROGRAMMA.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 24. 4. 2016. 11:07

Invito pubblico per gli insegnanti di sostegno / Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju Vijest ima dokument u privitku

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA

SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA

NOVIGRAD – CITTANOVA

Emonijska br. 2

52466 Novigrad – Cittanova

OIB: 91021457515

 

KLASA: 053-02/17-01/03

URBROJ: 2105/03-15-13/17-1-1

Novigrad, 18. kolovoza 2017.

 

U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,

 

Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova kao partner u projektu raspisuje

 

POZIV

 
za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju

 

Radno mjesto: POMOĆNIK/POMOĆNICA U NASTAVI

Broj traženih osoba: 2 (dvije)

 • Mjesto rada: 

 • Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2017./2018.
 • UVJETI:
 • najmanje završena srednja škola

 

OPIS POSLOVA:

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

 

S kandidatom/kandidatkinjom izabranom za pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju sklopit će se pisani ugovor o radu u trajanju od rujna 2017. godine do lipnja 2018. godine kojima će se definirati međusobna prava i obveze.

 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i mobitela) te sve tražene priloge.

 

Uz prijavu kandidat/kandidatkinja dužni su priložiti slijedeće dokumente u izvorniku ili preslici:

 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice),
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,
 • potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati

 

Natjecati se mogu i kandidati/kandidatkinje koji nemaju završen program edukacije za poslove pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati uz uvjet da isti završe prije početka rada. Svi izabrani kandidati obvezni su savladati program edukacije pomoćnika prije početka rada. Kandidati koji su već završili taj program trebaju dostaviti potvrdu kojom to dokazuju, te nisu obavezni pohađati edukaciju. Edukaciju će organizirati Istarska županija u okviru provedbe projekta „MOZAIK 3“. Odabir kandidata će se provesti sukladno Uputama za prijavitelje poziva broj UP.03.2.1.03.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a polaznici su prije sklapanja pisanog ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Javnog poziva moraju biti zaprimljene najkasnije do 28.08.2017. do 9.00 sati i dostavljaju se na adresu Škole u koju se kandidat prijavljuje s naznakom „Javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju“.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola dostavljaju sve dokumente u sve škole, a u prijavi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom će se zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka.

                           v.d. ravnatelja:  Eva Fernetich


 

 

 

 

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA

SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA

NOVIGRAD – CITTANOVA

Emonijska br. 2

52466 Novigrad – Cittanova

OIB: 91021457515

 

SIG.AMM.: 053-02/17-01/03

N° PROT.: 2105/03-15-13/17-1-1

Cittanova, 18 agosto 2017.

 

Nell'ambito del progetto „MOZAIK 3” che viene a realizzarsi nell'ambito dello strumento „Assicurazione degli insegnanti di sostegno e degli educatori per gli alunni con difficoltà di sviluppo nelle istituzioni educativo - istruttive elementari e medie superiori, fase III” in armonia all'invito UP.03.2.1.03 del Fondo sociale europeo, nell’ambito del Programma operativo Efficacia delle risorse umane 2014-2020,

 

Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova come partner del del progetto bandisce il seguente

 

INVITO


a svolgere le mansioni di insegnante di sostegno per gli alunni che presentano difficoltà nello sviluppo

 

Posto di lavoro: INSEGNANTE DI SOSTEGNO (M/F)

Numero richiesto di persone: 2

Luogo di lavoro:

 • Tipo di contratto: contratto di lavoro a tempo determinato 
 • CONDIZIONI:
 • almeno il diploma di scuola media superiore

 

DESCRIZIONE DELLE MANSIONI:

 

Il compito fondamentale degli insegnanti di sostegno è quello di fornire un sostegno diretto agli alunni con difficoltà durante il processo educativo - istruttivo nei compiti che richiedono la comunicazione, l'attività sensoriale e motoria degli alunni, nel movimento, nonché sostegno nell'attività di insegnamento quotidiana, attività extracurriculari ed extradidattiche. Le attività degli insegnanti di sostegno sono: l’aiuto nella comunicazione e nell’inserimento sociale, l'assistenza nel movimento, l'assistenza durante l’assunzione di cibi e bevande, l'assistenza igienica, l'assistenza nello svolgimento delle attività e dei compiti scolastici, la collaborazione con gli insegnanti e gli alunni in classe e nonché gli incarichi specifici per il funzionamento di singoli alunni o gruppi di alunni.

 

Con il candidato/la candidata scelto/a come insegnante di sostegno per gli alunni con difficoltà nello sviluppo sarà stipulato un contratto di lavoro della durata da settembre 2017 a giugno 2018 nel quale verranno stabiliti gli obblighi reciproci delle parti contraenti.

Nella domanda il candidato/la candidata deve indicare i dati personali (nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, numero di telefono e cellulare) e fornire tutti gli allegati richiesti.

 

Alla domanda il candidato/a ha l’obbligo di allegare i seguenti documenti (originale o fotocopia):

•     l’attestato dell’adeguato livello di istruzione (fotocopia del diploma di laurea oppure il certificato attestante il livello d’istruzione conseguito)

•     l’attestato di cittadinanza croata (fotocopia del certificato di cittadinanza)

•     il curriculum vitae

•     il certificato del casellario giudiziale la cui data di rilascio non superi i 6 mesi

•     il certificato di frequenza nel programma di formazione degli insegnanti di sostegno della durata minima di 20 ore

 

Possono far domanda anche i candidati/le candidate che non hanno terminato il programma di formazione degli insegnanti di sostegno della durata minima di 20 ore a condizione che frequentino il corso prima dell’inizio del lavoro. Tutti i candidati selezionati sono tenuti a superare il programma di formazione degli insegnanti prima di iniziare a lavorare. I candidati che hanno già frequentato il corso di formazione devono presentare il certificato attestante, e non sono tenuti a frequentare il corso. I corsi di formazione verranno organizzati dalla Regione Istriana nell’ambito dell’attuazione del progetto “MOZAIK 3”. La scelta dei candidati verrà attuata conformemente alle Indicazioni per i candidati all’invito numero UP.03.2.1.03.

Le fotocopie degli allegati non devono essere autenticate, però i candidati hanno l’obbligo di presentare l’originale prima della stipulazione del contratto.

Le domande incomplete e inviate dopo lo scadere del termine non verranno prese in considerazione.

Le domande in forma scritta, complete di tutti i documenti comprovanti le condizioni richieste nell’Invito pubblico, devono pervenire al massimo entro il 28 agosto 2017 fino alle  ore 09.00 e devono essere recapitate all'indirizzo , all’ indirizzo della scuola con l’indicazione "Invito pubblico per l'assunzione dell’insegnante di sostegno per gli alunni con difficoltà nello sviluppo“.

Gli interessati per l’assunzione in più scuole recapitano tutti documenti a tutte le scuole, e nella domanda devono indicare le scuole secondo l’ordine d’interesse.

Il rapporto di lavoro con la scuola verrà stipulato a conclusione del procedimento di selezione.

                                                               La direttrice f.f.    Eva Fernetich

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 18. 8. 2017. 10:30

Eserciziari 2017-2018

Eserciziari 2017-2018

Elenco degli eserciziari per l'anno scolastico 2017/2018. Potete acquistare gli eserciziari in cartoleria Libar o Iwe oppure online.

Fare clic sull'icona download per scaricare il documento

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 7. 2017. 12:50

Consegna delle pagelle

CONSEGNA DELLE PAGELLE

LUNEDÌ 3 LUGLIO 2017 ALLE 10:00

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 29. 6. 2017. 11:16

Seduta solenne

VENERDÌ 30 GIUGNO 2017 ALLE ORE 19:00

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 29. 6. 2017. 11:14

Briciole

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 29. 6. 2017. 11:06

Buone vacanze

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 6. 2017. 12:51

L'addio all'ottava classe

L'addio all'ottava classe

Mercoledì 14 giugno 2017 si è svolto l'addio all'ottava classe. Le alunne Enia Jurišević, Jovana Podunavac e Lorena Vorfi hanno mostrato dei video realizzati da loro e ci hanno letto una bellissima poesia per salutarci. Le alunne sono state aiutate dalla loro capoclasse Tamara Beletić, la quale, da parte sua e da tutto il collettivo scolastico, ha augurato loro un meraviglioso futuro.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 6. 2017. 12:45

Fabulando

FABULANDO PER  GIANNI  RODARI

 

•Al concorso internazionale organizzato dalla città Pieve di Torina due nostre classi sono state premiate.
•SECONDA CLASSE

Con il lavoro “La vita rimbalza elastica” 

Il lavoro consiste in una filastrocca in rima accompagnata da disegni che illustrano un mondo fantasioso in cui i bambini affrontano i terremoti costruendo case gommose che si spostano con le ruote. 

 
•QUARTA CLASSE

Con il lavoro

 “Il mondo all’incontrario”

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 6. 2017. 12:39

Incontro con gli alunni di Momiano

Incontro con gli alunni di Momiano

Il 13 giugno 2017 agli alunni della scuola periferica di Momiano hanno fatto visita ai nostri alunni delle classi inferiori trascorrendo una giornata al mare.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 13. 6. 2017. 14:04

ISCRIZIONI

Iscrizioni

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 6. 2017. 21:13

Libri di testo

Libri di testo

Elenco in PDF  

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 6. 2017. 21:10

Giornata sportiva

Giornata sportiva

Il 12 giugno 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno svolto la giornata sportiva in Pineta a Cittanova.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 6. 2017. 21:06

La visita all'Immaginario scientifico

La visita all'Immaginario scientifico

Il giorno 7 giugno la quarta e la settima classe della nostra scuola sono andati all'Immaginario scientifico di Trieste. È stata una giornata molto interessante ed istruttiva. La quarta classe ha seguito delle lezioni e dei laboratori aventi il tema „Vulcani e terremoti“ dalle ore 11:30 alle 16:00 con una pausa pranzo. La settima ha visitato l'Immaginario e ha partecipato alle lezioni e gli esperimenti di fisica riguardanti l'energia. Ambedue le classi hanno visitato il planetario. La settima ha visitato anche il Museo dell'Antartide fino alle 18:00.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 6. 2017. 21:01

Spettacolo di fine anno scolastico

Spettacolo di fine anno scolastico

Il 9 giugno 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno partecipato allo spettacolo di fine anno scolastico. Lo spettacolo é stato introdotto dal discorso del direttore. Successivamente sul palco si sono alternati sul palco il coro diretto dall'insegnante Vesna Jugovac Pavlović, lo sketch dell'insegnamento di classe diretto dalle insegnanti Tina Monica e Sabina Maurić, il gruppo folkloristico di Daila e lo sketch dell'insegnamento di materia diretto dall'insegnante Eva Fernetich e Vesna Jugovac Pavlović. Lo sketch é stato premiato con il primo posto al concorso internazionale denominato "Tutela e valorizzazione del Patrimonio Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto. Lo spettacolo si é concluso con il coro. 

La scenografia é stata realizzata dalle insegnanti Ilenija Sirotić Jurišević, Sonja Stojnić, Doris Pilat e Leonida Bernetič Zelenko.

Lo spettacolo é stato presentato dalle alunne dell'ottava classe: Enia Jurišević, Jovana Podunavac e Lorena Vorfi.

Il testo delle presentatrici é stato scritto dall'insegnante di lingua italiana Dora.

COMPLIMENTI A TUTTI!

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 11. 6. 2017. 10:51

Uscita didattica a Vukovar

Uscita didattica a Vukovar

Le alunne dell’ottava classe hanno svolto un’uscita didattica a Vukovar.

Le nostre bravissime alunne hanno vinto il primo posto al quiz del sapere promosso dal progetto “Posjet osmih razreda Vukovaru”.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 11. 6. 2017. 10:49

Incontro con i pompieri

Incontro con i pompieri

Gli alunni  dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita ai pompieri per sviluppare il senso civico e di appartenenza alla comunità e valorizzare le attività di volontariato presenti sul territorio.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 11. 6. 2017. 10:38

Pallavolo a Rovigno

Torneo di pallavolo a Rovigno organizzato dall'UI 

Promovere attivita' sportive, l'autostima e lo spirito agonistico

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 6. 2017. 10:16

Ravascletto e Sella Nevea

Ravascletto e Sella Nevea

Gita istruttiva sulla neve di tre giorni per essere a contatto con la natura, socializzare in ambito extrascolastico e svolgere attivà sportive.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 6. 2017. 10:14

Poligono ciclistico

Poligono ciclistico

Sabato 3 giugno 2017 gli alunni della quarta classe hanno partecipato al poligono ciclistico e sono stati premiati in due categorie:

Oliver Livnjak: miglior alunno

Quarta classe: miglior classe

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 6. 2017. 10:09

Scambio degli alunni tra la SEI Novigrad - Cittanova e SE Rivarela – una settimana a La Reole in Francia

Scambio degli alunni tra la SEI Novigrad - Cittanova  e SE Rivarela – una settimana a La Reole in Francia

 

Un anno fa, la nostra scuola ha ospitato gli alunni della scuola Collège Paul Esquinance  dalla cittadina francese La Reole con la quale la città di Cittanova è gemellata dal 31 maggio 2015. L'idea per lo scambio di studenti tra le scuole è nata proprio durante il soggiorno della delegazione cittanovese a La Reole quando è stato firmato il Patto di gemelaggio tra le due città. Gli alunni di La Reole hanno realizzato lo scambio nel 2016, mentre gli alunni della SEI Cittanova e SE Rivarela hanno visitato La Reole durante le vacanze primaverili, dal 31 marzo al 7 aprile 2017. Allo scambio hanno partecipato un totale di 23 alunni, tra i quali anche dei alunni che ora sono nelle scuole medie superiori. In questo modo continua la tradizione degli scambi tra alunni. 

Accompagnati dalla insegnante d'inglese Mariza Labinjan, la psicologa Sara Findrik e la  bibliotecaria Ljiljana Kostić siamo partiti in viaggio venerdì 31 marzo 2017 di notte. Con il pullman siamo arrivati all'aeroporto di Bologna. Per alcuni questa era la prima esperienza con l'aeroporto e il viaggio in aereo, ma per fortuna tutto è filato liscio. Arrivati a Bordeaux siamo stati accolti dal sindaco di La Reole Bruno Marty e Bernadette Cousin, presidente della Commissione per i gemellaggi. Con il pullman abbiamo fatto un'oretta di viaggio fino alla scuola di La Reole dove ci aspettavano gli alunni e insegnanti che ci hanno ospitato. Dopo una breve introduzione tra alunni con l'aiuto di Google translate, i nosti alunni sono andati nelle famiglie degli alunni che li ospitavano. Il fine settimana era previsto per la permanenza con le famiglie. Il tutto era per gli alunni abbastanza impegnativo, ma la barriera linguistica non ha impedito ai nostri alunni di socializzare e conoscersi con gli alunni francesi.

Il pomeriggio di domenica era riservato per un picnic d'incotro con gli alunni che hanno visitato Novigrad un anno fa. La settimana in Francia era ricca di attività e gite. Cosi lunedì abbiamo visitato la città di Bordeaux. Abbiamo fatto una lunga camminata vicino al fiume Garonne e visitato i posti più conosciuti della città. Per la sua ricchezza architettonica e lo sviluppo nei ultimi decenni la città porta il soprannome di "piccola Parigi".

La giornata di martedì era programmata per la permanenza nella scuola Collège Paul Esquinance. Abbiamo avuto modo di conoscere come funziona il sistema scolastico francese e gli alunni di conoscere la vita scolastica dei francesi. Gli alunni hanno partecipato ad un allenamento di rugby, e dopo aver conosciuto le regole del gioco hanno giocato a una partita insieme agli alunni francesi. La pausa pranzo l'abbiamo passata nella mensa scolastica, e il dopopranzo era previsto per il ''speed dating'' con gli alunni della scuola dove si sono fatte nuove amicizie. La giornata di mercoledì è stata dedicata alla visita di La Reole. Passeggiando per la città con la guida turistica abbiamo visitato  i suoi monumenti più importanti e imparato molte informazioni interessanti dalla ricca storia di La Reole. Come, per esempio che La Reole ha il più antico palazzo comunale in Francia, costruito nel tredicesimo secolo per ordine del re inglese Riccardo Cuor di Leone, e che nel Medioevo, La Reole era la città più fortificata in Francia e per questo  fu ddicile da conquistare. È stata attaccata da nemici ben 17 volte. Il pomeriggio di marcoledì gli alunni lo hanno passato nelle famiglie e visitando posti nelle vicinanze di La Reole. L'ultimo giorno della nostra permanenza a LaReole era previsto per la gita sul Oceano Atlantico e la visita alla duna più grande d'Europa, Dune du Pilat. La duna è alta 116 m, e lunga 2,7 km. Viste le reazioni dei alunni, possiamo concludere che questa era la giornata più emozionante e divertente. Siamo rimasti incantati a prima vista. Ci siamo arrampicati sulla cima dove abbiamo avuto il picnic con una vista splendida dell' oceano Atlantico. Poi ci siamo calati giù per toccare il oceano che era abbastanza freddo. La salita era abbastanza impegnativa, ma con l'energia positiva nell' aria c'è l'abbiamo fata e il divertimento non mancava. Stanchi e pieni di sabbia siamo ritornati nel pullman, e poi ognuno nella propria famiglia. La sera di giovedì era prevista per l'incontro di tutti gli alunni, le famiglie e gli insegnanti che hanno patrecipato nel gemellagio. I nostri alunni hanno fatto una presentazione della nostra scuola e città, mentre gli alunni francesi hanno sciritto una lettera di ringraziamento e saluto, e il tutto era molto emozionante.

 Stanchi, ma pieni d'impressioni positive e ricordi, venerdì siamo partiti per casa. Durante il viaggio abbiamo parlato delle esperienze, valutato i lati positivi e negativi dello scambio, e ripetuto un po quello che abbiamo imparato.

Per tutti è stata un'esperienza nuova e positiva. Ringriaziamo tutti che ci hanno aiutato a realizzare questo scambio.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 1. 6. 2017. 10:33

Uscita in citta' della terza e sesta classe

Uscita in citta' della terza e sesta classe

Gli alunni della terza e sesta classe hanno svolto un'uscita per le vie di Cittanova.

Le insegnanti responsabili: Nikolina Velić e Sabina Maurić

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 1. 6. 2017. 10:24

Premiata dall'Arcobaleno

Arcobaleno

L'alunna Leonora Petek della terza classe é stata premiata dal mensile per alunni delle scuole elementari dell'Istria e Fiume e della Slovenia per il lavoro artistico.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 1. 6. 2017. 10:18

World Challenge Day

World Challenge Day

Il 31 maggio 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno partecipato al progetto avviato dall'organizzazione sportiva internazionale TAFISA radunandosi in Piazza Grande a Cittanova.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 1. 6. 2017. 10:08

Incontro sportivo con l'asilo

Incontro sportivo con i bambini dell'asilo

Lunedì 29 maggio 2017 i bambini dell'asilo e gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno svolto una giornata sportiva.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 1. 6. 2017. 09:52

Il poliziotto e il poligono con la bicicletta

Il poligono con la bicicletta

Durante il mese di maggio, il poliziotto Vlatko Možar ci ha fatto visita per presentare agli alunni della quarta classe il poligono per la bicicletta. I nostri alunni della quarta classe erano molto interessati e parteciperanno di sicuro al poligono.

L'insegnante responsabile: Sonja Stojnić

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 27. 5. 2017. 18:22

Atletica a Pola

Atletica

Nel mese di maggio alcuni nostri alunni hanno partecipato alla competizione sportiva internazionale Atletica a Pola. La nostra alunna Lorena Vorfi si é classificata seconda nel lancio del peso. 

L'insegnante responsabile: Suzana Rabrenović

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 27. 5. 2017. 18:19

Tuto el mondo xe paese, ma....caza xe sempre meo

Tuto el mondo xe paese, ma....caza xe sempre meo

Gli alunni dalla quinta all'ottava classe hanno vinto il primo posto al concorso internazionale denominato "Tutela, valorizzazione e promozione del Patrimonio Veneto" organizzato dalla Regione del Veneto.

Le insegnanti responsabili: Eva Fernetich, Vesna Jugovac Pavlović

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 25. 5. 2017. 12:17

Omegna

Omegna

Dal 17 al 19 maggio 2017 gli alunni meritevoli delle scuole italiane della minoranza hanno avuto la possibilità di partecipare al soggiorno di studio organizzato ad Omegna. Gli alunni si sono divertiti con svariate attività creative guidati da una squadra di bravissimi animatori che hanno saputo coinvolgerli con grande entusiasmo. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 25. 5. 2017. 12:16

Mini giochi sportivi

Mini giochi sportivi

Alcuni alunni dalla prima alla quarta classe hanno partecipato alla competizione sportiva internazionale Mini giochi a Umago. 

I nostri alunni vincitori sono:

Oliver Livnjak: primo posto  lancio del vortex

Emily Stabile: secondo posto lancio del vortex

Lorenzo Pinter: terzo posto salto in lungo

Alex Stabile: primo posto tiro in porta

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 25. 5. 2017. 12:08

Azione ecologica

Azione ecologica

Il 21 aprile 2017, in occasione della Giornata Mondiale del Pianeta Terra, gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno dedicato del tempo alla pulizia dell'ambiente circostante la scuola. Inoltre, gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno guardato un cartone animato Wall E, mentre gli alunni dalla quinta all'ottava classe hanno partecipato ad un quiz.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 21. 4. 2017. 18:55

Pasqua

In occasione della Pasqua, gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno riscoperto alcune tradizioni e in particolare quella di colorare le uova. Prima le uova sono state messe nelle calze con delle foglie e poi sono state messe nell'acqua con la curcuma oppure con le foglie d'ortica oppure con la buccia di cipolla. Le uova sono state bollite nel acqua con l'aceto.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 21. 4. 2017. 18:48

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice škole - Concorso per la nomina del direttore/direttrice

Sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN RH br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 5/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.), te članku 96., 98.  i 99. Statuta Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novgirad - Cittanova, Školski odbor Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova  raspisuje dana 10. travnja 2017.

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja / ravnateljice škole

 

Za ravnatelja škole može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

-završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a)sveučilišni diplomski studij ili

b)integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)specijalistički diplomski stručni studij

-uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

-ispunjava uvjete iz Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

-najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

-je iz reda talijanske nacionalne manjine koja potpuno vlada jezikom nacionalne manjine odnosno osoba koja nije iz redova nacionalne manjine a potpuno vlada jezikom i pismom nacionalne manjine.

 

Osim osobe koja je završila neki od studija iz stavka 1. podstavka. 1. ovoga članka, ravnatelj osnovne škole može biti i osoba koja je završila stručni četverogodišnji studij za učitelje kojim se stječe 240 ECTS bodova.

Iznimno, osoba koja ne ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. ili stavka 2. ovoga članka, može biti ravnatelj osnovne škole, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete za ravnatelja propisane Zakonom o osnovnom školstvu („Narodne novine“, br. 59/90., 26/93., 27/93., 29/94., 7/96., 59/01., 114/01. i 76/05.).

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • diplomu
 • domovnicu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita
 • dokaz o stažu osiguranja (potvrda ili elektronički zapis HZMO i potvrda osnovne i/ili srednje škole o vrsti i trajanju poslova)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana
 • dokaz o obavljanju poslova u najmanje drugom uzastopnom mandatu za osobe koje se kandidiraju temeljem st. 3. čl. 126. ZOOOSŠ-a.

 

Rok za podnošenje prijava je petanest  (15) dana od dana objave natječaja.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN RH br. 82/08).

 

Prijave s navedenim prilozima potrebno je dostaviti na adresu škole: Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, Emonijska 2, 52466 Novigrad - Cittanova s naznakom „Za natječaj za izbor ravnatelja – ne otvarati“.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

KLASA: 053-02/17-01/02

URBROJ: 2105/03-15-9/17-1-1

Novigrad, 10.04.2017.


            Ai sensi dell’articolo 127 della Legge sull’ educazione e l’ istruzione nella scuola elementare e media (“Gazzetta Ufficiale” numero  87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 e 7/17), e ai sensi dell’articolo 96,  99 e 100 dello Statuto della Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, il Comitato scolastico della Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova  pubblica il giorno 10 aprile 2017 il bando di

 

C  O  N  C  O  R  S  O

per la nomina del direttore/direttrice

            Può essere nominata alla carica di direttore della scuola la persona che adempie ai seguenti requisiti:

 

- completamento degli studi a livello universitario che risultino idonei all’ esercizio del

   ruolo di maestro, insegnante o collaboratore professionale nell’ istituzione scolastica

         presso la quale viene effettuata la nomina  alla carica di direttore, nella fattispecie:

a) corso di laurea universitaria o

b) corso di laurea magistrale a ciclo unico, rispettivamente

c)  possesso di diploma specialistico.

 

- requisiti disciplinati dall’articolo 106 della Legge sull’educazione e l’istruzione nella

   scuola elementare e media superiore

 • soddisfa le condizioni in base alla Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali

- minimo otto (8) anni di contributi previdenziali versati da enti scolastici, altresì da enti

  operanti nel settore della formazione o enti amministrativi statali preposti all’istruzione,

  di cui minimo cinque (5) anni di esercizio di attività educativo-istruttive presso

  istituzioni scolastiche.

 • appartiene alla minoranza nazionale italiana e possiede un’ottima conoscenza della lingua della minoranza nazionale, ovvero la persona che non appartiene alla minoranza nazionale però possiede un’ottima conoscenza della lingua e la scrittura della minoranza nazionale.

Oltre ai soggetti che hanno concluso uno degli studi come specificato al punto 1. del presente Bando di concorso, può aspirare al ruolo di direttore della Scuola parimenti la persona che ha concluso un corso di diploma specialistico quadriennale per insegnante  con il quale vengono acqusiti 240 CFU.

 

In via d’ eccezione, il soggetto che risulti inadempiente ai requisiti di cui al punto 1. del presente Bando di concorso, altresì da quanto stabilito al capoverso precedente, può aspirare al ruolo di direttore della scuola qualora al momento dell’ adesione al concorso per la carica di direttore, ricopra il ruolo di direttore, minimo nel secondo mandato consecutivo, premesso che soddisfi i requisiti per il ruolo di direttore disciplinati dalla Legge sull’ istruzione elementare (“Gazzetta Ufficiale” numero 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 59/01, 114/01 e 76/05).

            Il direttore viene nominato alla carica per la durata di cinque (5) anni.

            Alla domanda di adesione al concorso in forma scritta, il candidato deve allegare obbligatoriamente la seguente documentazione in originale o copia autenticata  :

 • curriculum vitae
 • diploma,
 • certificato di cittadinanza,
 • attestato  dell’esame professionale o documento probatorio che il candidato non debba sostenere l’ esame professionale,
 • documento attestante i contributi previdenziali versati (certificato o attestato telematico HZMO - Ufficio croato di assicurazione pensionistica/ attestato rilasciato  dall’ ente scolastico relativo alla durata e tipo di servizio prestato),
 • attestato comprovante l’assenza di  condanne penali, la cui data di rilascio non risulti superiore ai trenta (30) giorni,
 • attestato relativo alla copertura del ruolo di direttore per un periodo minimo di due mandati consecutivi, richiesto per i candidati che risultino idonei in base all’articolo 126, coma 3 della Legge sull’ educazione e l’istruzione nella scuola elementare e media superiore.

Il presente bando risulta aperto quindici (15) giorni a contare dalla data della sua pubblicazione. 

Possono aderirvi le persone di entrambi i sessi (articolo 13 della Legge sulle pari opportunità dei sessi “Gazzetta Ufficiale” n. 82/08).

Le domande corredate debitamente con la documentazione richiesta vanno recapitate in busta chiusa recante la dicitura “Concorso per la nomina del direttore della scuola- non aprire” al seguente indirizzo: Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, Via Emonia 2, 52466 Novigrad - Cittanova.

 Non verranno accettate ed esaminate le domande  che risultino incomplete, parimenti quelle non pervenute entro i termini del concorso.

I candidati saranno informati sull’ esito del concorso entro 45 giorni dalla decorrenza del termine di presentazione delle domande.

SIG.AMM.: 053-02/17-01/02

N° PROT.: 2105/03-15-9/17-1-1

Cittanova, 10/04/2017

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 10. 4. 2017. 10:20

Primavera cittanovese 2017

Primavera cittanovese - Novigradsko proljeće

Dal 1 aprile all'8 aprile 2017 si terrà la competizione intitolata Primavera cittanovese e di conseguenza in queste giornate non si effettuano le lezioni.

Si ritorna a scuola lunedì 10 aprile 2017

con l'orario regolare.

Ulteriori informazioni presso il sito ufficiale della Primavera cittanovese:

http://www.novigradsko-proljece.com/web/

 


Novigradsko proljeće:

 Vrijeme održavanja: od 1. do 8. travnja 2017.

Smotra stvaralaštva darovitih učenika osnovne škole koji se u sklopu izvannastavnih aktivnosti bave stvaralaštvom u jezično-umjetničkom području i učitelja koji su se istakli radom u jezično-umjetničkom području.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 3. 4. 2017. 14:09

Giornata Mondiale sulla sindrome di Down

Giornata Mondiale sulla sindrome di Down

«Not special needs» è proprio l'hashtag scelto dalle associazioni internazionali per la Giornata Mondiale sulla sindrome di Down, che si celebra oggi, martedì 21 marzo 2017. La nostra scuola, in occasione della giornata ha deciso di aderire all'iniziativa di vestire due paia di calze diverse e hanno scattato una foto.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 3. 4. 2017. 14:04

Laboratorio con l'asilo

Laboratorio con l'asilo

Il 30 marzo 2017 gli alunni della prima e della terza classe hanno svolto il laboratorio con l'asilo legato al tema del libro scientifico. Il laboratorio è stato dedicato agli esperimenti con l'acqua visto che il 22 marzo si celebra la Giornata Mondiale dell'acqua. L'incontro fa parte del progetto biennale tra la SEI di Cittanova e l'asilo Girasole di Cittanova. 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 3. 4. 2017. 13:57

Folclore

Lezione di folclore con il gruppo folcloristico di Daila

Il 30 marzo 2017 gli alunni dalla prima alla quinta classe hanno partecipato alla lezione di folclore con il gruppi folcloristico di Daila. Gli appassionati del folclore possono consultare la seguente pagina di facebook:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=837597173088302&id=166726006842092&_tn_=%2As

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 3. 4. 2017. 13:50

Incontro con i ragazzi di Sicciole

Incontro con i ragazzi di Sicciole

Il giorno 23 marzo 2017 gli alunni dell'ottava classe della Scuola “Vincenzo e Diego De Castro” di Pirano, Scuola periferica di Sicciole, accompagnati dalla professoressa d’inglese Remza Lulič sono venuti a far visita alla nostra settima e ottava classe. L'incontro è stato un'opportunità di conoscerci meglio e fare amicizia.

Gli alunni di Sicciole sono arrivati dopo la prima ora di lezione e si sono trattenuti fino a mezzogiorno e mezza. Dopo un saluto iniziale è stato presentato il programma dell'incontro intitolato „An English Tea Party“. Il primo laboratorio mirava a rompere il ghiaccio e conoscersi. Poi gli alunni hanno fatto un esercizio di ascolto: dovevano scrivere le parole mancanti della canzone „Tea Song“, cantata dalla cantautrice irlandese Róisín O. Dopo una ricca merenda di tramezzini di vari tipi e dell'assaggio dei tè inglesi  gli alunni di Sicciole hanno presentato la loro scuola e la loro città. L'insegnante di storia, Nikolina Velić, ha poi fatto vedere agli alunni un filmino sulla storia di Cittanova realizzato dal nostro gruppo storico ed ha preparato un quiz. Gli alunni meritevoli hanno ricevuto un attestato e un piccolo premio. In seguito abbiamo visitato la città e fatto conoscere ai nostri ospiti i luoghi visti nel film. Il resto della mattinata l’abbiamo trascorso in allegria ascoltando musica, chiacchierando, facendo giochi ed assaggiando i dolcetti preparati dal nostro gruppo domestico sorseggiando una deliziosa tazza di tė.

È stato un incontro memorabile nel quale abbiamo subito accordato collaborazioni future.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 3. 4. 2017. 13:44

Carnevale presso la CI di Cittanova

Carnevale

Il 28 febbraio 2017 gli alunni dalla prima all'ottava classe hanno festeggiato il carnevale presso la Comunità degli Italiani di Cittanova.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 3. 2017. 10:56

Laboratorio con l'asilo

L'atlante

Il 10 febbraio 2017 gli alunni della terza e dela quarta classe hanno realizzato un laboratorio sul tema dell'atlante con i bambini dell'asilo. Il laboratorio prevedeva attività come risoluzione di indovinelli, puzzle, gioco del memory, colora il planifero e crea le bandierine del mondo con materiale da riciclo e alla fine la risoluzione del cruciverba. 

Le insegnanti responsabili: Sabina Maurić e Sonja Stojnić

Educatrice: Karin Anić

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 2. 2017. 13:50

Spettacolo presso la CI di Cittanova

Nel cuore dell'inverno

Gli alunni della prima alla quarta classe realizzeranno lo spettacolo intitolato  Nel cuore dell'inverno presso la CI di Cittanova il 14 febbraio 2017 con inizio alle ore 17:00. Gli alunni parteciperanno con canti, balli, recite di poesie e la drammatizzazione della scenetta.

L'insegnante responsabile: Ilenija Sirotić Jurišević

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 2. 2017. 13:46

Rappresentazione teatrale

Cappuccetto Rosso

Il 31 gennaio 2017 gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno visto la rappresentazione teatrale intitolata Cappuccetto Rosso del Dramma Italiano di Fiume.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 2. 2017. 13:40

Invito alla riunione

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 8. 2. 2017. 13:21

Invito pubblico- gita a Tarvisio Vijest ima dokument u privitku

Invito pubblico- gita a Tarvisio

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 1. 2017. 22:48

Buone feste a tutti!

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 27. 12. 2016. 11:00

Visita alla casa del pensionato

Visita alla casa del pensionato

Gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita alla casa del pensionato il 20 dicembre 2016 esibendosi con uno spettacolo e facendo dei lavoretti insieme.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 12. 2016. 12:15

Spettacolo al mercatino di Natale

Spettacolo al mercatino di Natale 

Gli alunni della nostra scuola si sono esibiti con delle bellissime canzoncine natalizie, recite e un balletto il 16 dicembre 2016 al mercatino natalizio organizzato dalla Città di Cittanova.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 12. 2016. 12:05

Decisione - odluka Vijest ima dokument u privitku

Decisione - odluka

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 12. 2016. 11:49

Frittole cittanovesi - novigradskih fritula

Le frittole cittanovesi

La SEI Cittanova e il Museo Lapidarium hanno realizzato il 15 dicembre 2016 la degustazione delle tradizionali frittole cittanovesi di Natale. Il ricavato va in beneficienza.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 16. 12. 2016. 09:53

Laboratorio creativo con l'asilo

Laboratorio creativo con l'asilo

L'8 dicembre 2016 gli alunni della prima e della seconda classe hanno incontrato i bambini del gruppo dei ciclamini dell'asilo Girasole. Tutti insieme hanno realizzato un lavoro di gruppo unendo le leoro manini e hanno riprodotto la notte stellata di Van Gogh decorando il tutto con tanti alberetti di natale colorati.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 15. 12. 2016. 10:36

Voci Nostre 2016

Voci Nostre 2016

Il concorso ha lo scopo di promuovere la composizione di canzoni per bambini che andranno a formare il repertorio della XLV edizione del Festival della canzone per l’infanzia “Voci Nostre” 2016.

Le alunne Leonora Petek e Noemi Zlatić Sanković della terza classe dirette dall'insegnante Vesna Jugovac Pavlović hanno partecipato il 10 dicembre 2016 ad Umago al concorso canoro internazionale Voci Nostre.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 15. 12. 2016. 10:14

Judo

Judo

L'alunna Nina Batalija della terza classe si e' classificata prima al competizione regionale di judo nella sua categoria.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 15. 12. 2016. 10:12

II Extempore

II Extempore

Il 17 novembre 2016 la nostra alunna dell'ottava classe Enia Jurišević ha vinto il terzo posto al concorso artistico comunale Extempore organizzato dalla Comunita' degli Italiani di Salvore. La premiazione dei vincitori si e' svolta durante lo spettacolo "Quasi...stelle" il 3 dicembre 2016 alle ore 18:30.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 15. 12. 2016. 10:05

Invito pubblico- obrazac poziva

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 9. 12. 2016. 09:43

Concorso - natječaj

                 In base all'articolo 107 della Legge sulla educazione elementare ( GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 e 152/14 ) il direttore della Scuola elementare italiana di Cittanova bandisce il seguente

 

CONCORSO

per la copertura del seguente posto di lavoro:

1 PSICOLOGO, meta orario di lavoro a tempo indeterminato

Al concorso possono partecipare i candidati di ambedue i sessi.

 

Condizioni per il posto di lavoro:

che soddisfi le condizioni per il posto di lavoro di psicologo secondo la Legge sull'educazione elementare (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/2012, 126/12, 94/13 e 152/14 )
che soddisfi le condizioni della Legge sull'educazione ed istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00 e 56/00)
che soddisfi le condizioni del Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull'istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti e ai collaboratori professionali delle scuole elementari (GU 47/96 e 56/01)

Oltre alla domanda i candidati devono allegare le fotocopie dei seguenti documenti:

curriculum vitae
attestato di cittadinanza
diploma di qualifica professionale
attestato di assenza di condanne penali

 

Le domande corredate dagli attestati sull'adempimento delle condizioni richieste devono pervenire alla segreteria della Scuola elementare italiana di Cittanova, via Emonia 2, 52466 Cittanova, entro 8 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. I candidati verranno informati sull'esito del concorso entro i termini previsti dalla Legge.

                                                                                                                      Il direttore: Maurizio Zennaro

SIG.AMM.: 053-01/16-01/08

N° PROT.: 2105/03-15-2/16-1-1

Cittanova, 7 dicembre 2016


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) ravnatelj Talijanske osnovne škole – Novigrad raspisuje slijedeći           

                         

NATJEČAJ

za obavljanje poslova:

1 STRUČNI SURADNIK - PSIHOLOG,  na pola radnog vremena na neodređeno

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa stručnog suradnika - psihologa:

-ispunjavanje uvjeta za radno mjesto stručnog suradnika - psihologa prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14. )

-ispunjavanje uvjeta prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00. i 56/00.)

- ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (N.N.47/96. i 56/01.).

Prijavi za natječaj kandidat mora priložiti slijedeće preslike dokumenata:

      1)  životopisa

2 ) domovnice

3)  diplome o stečenoj stručnoj spremi

4)  potvrde o nekažnjavanju

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Talijanska osnovna škola,

Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, Emonijska br. 2, 52466 Novigrad.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonski određenom roku.

                                                        Ravnatelj: Maurizio Zennaro                  

KLASA: 053-01/16-01/08

UR. BROJ: 2105/03-15-2/16-1-1

Novigrad, 07. prosinca 2016.       

                                                  

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 12. 2016. 08:53

Concorso - natječaj

                 In base all'articolo 107 della Legge sulla educazione elementare ( GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 e 152/14 ) il direttore della Scuola elementare italiana di Cittanova bandisce il seguente

 

CONCORSO

per la copertura dei seguenti posti di lavoro:

1 insegnante di CLASSE, orario completo di lavoro, a tempo determinato
1 insegnante di CLASSE PER IL DOPOSCUOLA, orario completo di lavoro, a tempo indeterminato

 

Al concorso possono partecipare i candidati di ambedue i sessi.

Condizioni per il posto di lavoro:

che soddisfi le condizioni per il posto di lavoro di insegnante secondo la Legge sull'educazione elementare (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/2012, 126/12, 94/13 e 152/14 )
che soddisfi le condizioni della Legge sull'educazione ed istruzione nella lingua e scrittura delle minoranze nazionali (GU 51/00 e 56/00)
che soddisfi le condizioni del Regolamento ministeriale sulle qualifiche professionali e sull'istruzione psicologico-pedagogica richiesta agli insegnanti e ai collaboratori professionali delle scuole elementari (GU 47/96 e 56/01)

Oltre alla domanda i candidati devono allegare le fotocopie dei seguenti documenti:

curriculum vitae
attestato di cittadinanza
diploma di qualifica professionale
attestato di assenza di condanne penali

Le domande corredate dagli attestati sull'adempimento delle condizioni richieste devono pervenire alla segreteria della Scuola elementare italiana di Cittanova, via Emonia 2, 52466 Cittanova, entro 8 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. I candidati verranno informati sull'esito del concorso entro i termini previsti dalla Legge.

                                                                                                                      Il direttore:  Maurizio Zennaro

SIG.AMM.: 053-01/16-01/07

N° PROT.: 2105/03-15-2/16-1-1

Cittanova, 6 dicembre 2016     


Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.) ravnatelj Talijanske osnovne škole – Novigrad raspisuje slijedeći           

NATJEČAJ

za obavljanje poslova:

1  učitelj RAZREDNE NASTAVE, na puno određeno vrijeme
1  učitelj RAZREDNE NASTAVE ZA RAD U PRODUŽENOM BORAVKU, na puno neodređeno vrijeme  

 

Na natječaju mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa učitelja:

-ispunjavanje uvjeta za radno mjesto učitelja prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14. )

-ispunjavanje uvjeta prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (NN 51/00. i 56/00.)

- ispunjavanje uvjeta prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (N.N.47/96. i 56/01.).

 

Prijavi za natječaj kandidat mora priložiti slijedeće preslike dokumenata:

      1)  životopisa

2 ) domovnice

3)  diplome o stečenoj stručnoj spremi

4)  potvrde o nekažnjavanju

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu Talijanska osnovna škola,

Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, Emonijska br. 2, 52466 Novigrad.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonski određenom roku.

   Ravnatelj: Maurizio Zennaro                  

KLASA: 053-01/16-01/07

UR. BROJ: 2105/03-15-2/16-1-1

Novigrad, 06. prosinca 2016.         

                                                

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 6. 12. 2016. 10:49

Visita del poliziotto

Visita del poliziotto

Martedi', 22 novembre i poliziotti hanno fatto visita alla prima classe. Agli alunni e' stato regalato un bel impermeabile per proteggersi dalla pioggia autunnale.


 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 2. 12. 2016. 11:33

MOSTRA FOTOGRAFICA „FOTO 6 – IL GIOCO“

MOSTRA FOTOGRAFICA „FOTO 6 – IL GIOCO“

Il 30 novembre 2016, presso la Galleria fotografica „Batana“ a Rovigno, si è tenuta l'apertura della mostra fotografica „Foto 6 – il gioco“ del Centro arti visive di Rovigno. La mostra è il risultato del concorso fotografico al quale, tra 108 fotografie, sono stati scelti i lavori delle alunne della nostra scuola: Alexia Ravalico con due fotografie, Aurora Visintin e Andrea Pasuli con una fotografia. Le alunne partecipano con entusiasmo al lavoro del gruppo fotografico della scuola e siamo orgogliosi del loro sucesso. 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 2. 12. 2016. 11:28

Invito pubblico-Javni poziv

Invito pubblico - Javni poziv Ravascletto

 

Invito pubblico - Javni poziv Tarvisio

  :: opširnije :: 


objavio: Tamara Beletić  datum: 23. 11. 2016. 12:39

Everbody has a heart, Tutti abbiamo un cuore, Svi imamo srce

Everbody has a heart, Tutti abbiamo un cuore, Svi imamo srce 

Le alunne dell' ottava classe della Scuola elementare italiana di Cittanova: Enia Jurišević, Jovana Podunavac e Lorena Vorfi con le mentori, l’insegnante Tamara Beletić e la psicologa Zorica Topalović, hanno partecipato al concorso „Oboji svijet šarenim bojama tolerancije“ organizzato dal „Forum za slobodu odgoja“. Al concorso hanno partecipato più di 1900 alunni, 272 mentori da 19 regioni e 206 scuole con 880 lavori.

Con questo progetto fotografico le alunne volevano dimostrare che anche se le persone sono diverse per grandezza, forma e colore alla fine tutti abbiamo un cuore che ci unisce in queste diversità.

Per questo lavoro sono state premiate nella categoria Oboji svijet djelom - fotografia.

La premiazione si è svolta nella Giornata Internazionale della Tolleranza, il 16 novembre 2016, presso il Museo delle arti di Zagabria. La presentazione è stata dinamica, educativa, piena di gioia e sorrisi.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 11. 2016. 12:03

Giornata della mela

Giornata della mela

Gli alunni  della terza classe Toni Kocijančić e Martina Poropat hanno rappresentato la scuola alla Giornata della mela organizzata dall'associazione Cittanova sana il 22 ottobre 2016 a Cittanova.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 11. 2016. 13:32

Visita alla banca

Visita alla banca

Gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno fatto visita alla banca IKB di Cittanova il 4 novembre 2016 in occasione della giornata del risparmio.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 11. 2016. 13:24

Solidarieta'

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 21. 10. 2016. 11:28

Premiate alla festa del pane

Premiate alla festa del pane 

Al concorso organizzato per la festa del pane il 15.10.2016 presso la CI Fulvio Tomizza di Umago sono state premiate due nostre alunne.

Concorso letterario: Pane amore e fantasia:

CLASSI INFERIORI:

SECONDO POSTO: Nicole De Faveri, III classe S.E.I. CITTANOVA

Concorso figurativo: Pane amore e fantasia

CLASSI SUPERIORI:

SECONDO POSTO: Andrea Pasuli, VII classe S.E.I. CITTANOVA


 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 10. 2016. 13:18

La giornata del pane e dei frutti della terra

La giornata del pane e dei frutti della terra

Lunedì, 17 ottobre 2016, la nostra scuola ha celebrato la giornata del pane e dei frutti della terra. La scolaresca si è radunata nell'atrio della scuola la terza e la quarta ora scolastica. Dopo una breve introduzione gli alunni sono stati divisi in gruppi: le inferiori hanno lavorato nel refettorio, mentre le classi superiori si sono ritirate nell'aula di informatica. I piccoli hanno preparato dei biscotti al cocco, delle focaccine al rosmarino, salvia e olio d'oliva e, infine , hanno decorato con caramelle, glassa e cioccolato le piccole casette di Hansel e Gretel. Gli alunni delle classi superiori sono stati divisi in sette gruppi di lavoro ed hanno preparato dei biscotti al miele e mandorle. Poi, con l'impasto del pane, hanno modellato delle lettere formando la scritta „LA GIORNATA DEL PANE“ e, infine, hanno assemblato delle casette più grandi fatte di pan di zenzero e le hanno decorate con glassa e caramelle.

A lavoro compiuto, le insegnanti hanno esposto i manufatti e i frutti nell'atrio della scuola.

Alle 12:30 sono arrivati il parroco, il vicario e l'insegnante di religione in pensione Dario Bassanese. Dopo la benedizione del pane e dei frutti della terra la giornata è finita in allegria con l'assaggio dei lavori.

                  Le insegnanti responsabili Ilenija Sirotić Jurišević e Mariza Labinjan

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 10. 2016. 13:15

I colori dell'autunno

I colori dell'autunno

Il 18 ottobre 2016 gli alunni della terza classe hanno partecipato all'ottava edizione dell'incontro I colori dell'autunno a Fiume. Gli alunni hanno fatto la visita alla mostra de I giganti della Patagonia,al Museo di scienze naturali, nonché al Teatro di Fiume.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 10. 2016. 13:07

Incontro con il poliziotto

Incontro con il poliziotto

Venerdi 7 ottobre il poliziotto ha fatto visita alle prime classi della SC Rivarela e della SEI Cittanova.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 19. 10. 2016. 13:02

Rappresentazione teatrale

Anche gli alberi hanno un cuore

Il 3 ottobre 2016 gli alunni dalla prima alla quarta classe hanno partecipato alla rappresentazione teatrale "Anche gli alberi hanno un cuore".

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 10. 2016. 07:46

Concorso - Natječaj

TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA

SCUOLA ELEMENTARE IITALIANA

NOVIGRAD – CITTANOVA

Via Emonia N° 2

52466 Novigrad – Cittanova

Tel.: 052/757-007

Fax.: 052/758-755

E-mail: ured@os-talijanska-novigrad.skole.hr

OIB: 91021457515

 

SIG.AMM.: 053-01/16-01/06

N° PROT.: 2105/03-15-2/16-1-1

Cittanova, 12 ottobre 2016                                                        

 

                 In base alla Legge sulla educazione elementare ( GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 e 152/14 ), allo Statuto e il Regolamento sul lavoro della Taliljanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova, il direttore della Scuola bandisce il seguente

CONCORSO

Per il posto di lavoro: cuoco / ca a tempo indeterminato, metà orario di lavoro (20 ore settimanali)

Al concorso possono partecipare i candidati di ambedue i sessi
La scuola richiesta: scuola media superiore per cuoco

Condizioni:

secondo la Legge sull'educazione elementare (GU 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,  5/12, 16/12, 86/2012, 126/12, 94/13 e 152/14 ).

Ala domanda i candidati devono allegare il curriculum vitae, l’attestato di assenza di condanne penali in base all’articolo 106 della Legge sull’educazione elementare (non più vecchio di 6 mesi) e le fotocopie dei seguenti documenti:

Diploma di qualifica professionale
Attestato di cittadinanza.

Le domande corredate dagli attestati di adempimento delle condizioni richieste devono pervenire all’ indirizzo della Talijanska osnovna škola, Scuola elementare italiana, Novigrad -Cittanova, via Emonia 2, 52466 Novigrad - Cittanova, con la segnalazione “Per il concorso” entro 8 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. Le domande che risulteranno incomplete o pervenute oltre il termine definito non saranno prese in considerazione. I candidati verranno informati sull'esito del concorso entro i termini previsti dalla Legge (15 giorni ) dalla data della conclusione per l’adesione.

Il concorso e bandito sulle web pagine dell’Ufficio di collocamento.

                                                                                                                   Il direttore:

Maurizio Zennaro, prof.

 


TALIJANSKA OSNOVNA ŠKOLA

SCUOLA ELEMENTARE IITALIANA

NOVIGRAD – CITTANOVA

Emonijska br. 2

52466 Novigrad – Cittanova

Tel.: 052/757-007

Fax.: 052/758-755

E-mail: ured@os-talijanska-novigrad.skole.hr

OIB: 91021457515

 

KLASA: 053-01/16-01/06

UR. BROJ: 2105/03-15-2/16-1-1

Novigrad, 12. listopada 2016.                                                         

 

Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.), Statuta i Pravilnika o radu Talijanske osnovne škole, Scuola elementare italiana, Novigrad – Cittanova, ravnatelj Škole raspisuje sljedeći          

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto: kuhar / ica na neodređeno nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola
Tražena stručna sprema: završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar

Uvjeti:

- prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13. i 152/14.).

 

 

Zamolbi za natječaj kandidati moraju priložiti životopis, potvrdu o nekažnjavanju da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci) te preslike slijedećih dokumenata:

Svjedodžbe o završenoj školi
Domovnice.

 

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu škole: Talijanska osnovna škola,

Scuola elementare italiana, Novigrad - Cittanova, Emonijska br. 2, 52466 Novigrad,

s naznakom „Za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonski određenom roku (15 dana) od dana isteka roka za podnošenja prijava.

Natječaj je objavljen i na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

                                                                                             Ravnatelj:

                                                                                  Maurizio Zennaro, prof.         

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 12. 10. 2016. 07:40

Giornata progettuale 1.10.2016

Giornata progettuale 1.10.2016

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 10. 2016. 11:26

Progetto con l'asilo "A spasso in biblioteca"

Progetto con l'asilo "A spasso in biblioteca"

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 10. 2016. 11:22

Incontro con la scuola di Momiano

Incontro con la scuola di Momiano

Mercoledi' 5 ottobre 2016 gli alunni delle classi inferiori hanno fatto visita agli alunni della scuola periferica di Momiano. Gli alunni di Momiano hanno dato il benvenuto agli alunni con dei filmini riguardanti le particolarita' di Momiano. Dopodiche' tutti assieme abbiamo fatto visita all'oliveto del signor Dean Božić dove gli alunni hanno appreso i metodi di coltivazione e di raccolta degli olivi nonche' i tipi di olivi specifici del Momianese. Abbiamo proseguito con la visita alla cantina vinicola della famiglia Kozlović. Dove la guida ci ha presentato il processo di produzione del vino. La famiglia Kozlović ha offerto ai bambini il succo d' uva e le palacinke. Gli alunni si sono divertiti molto e hanno fatto nuove amicizie.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 7. 10. 2016. 11:11

La Giornata europea delle lingue

La Giornata europea delle lingue

Il giorno 26 settembre la 6° e la 7° ora scolastica sono state dedicate alla celebrazione della Giornata europea delle lingue. Alla celebrazione hanno partecipato la settima e l'ottava classe della nostra scuola e l'ottava b della SE Rivarela, continuando così la collaborazione tra le due scuole iniziata l'anno scorso durante le giornate progettuali. Lo scopo dell'incontro era non solo di far capire agli alunni l'importanza ed il vantaggio di conoscere lingue diverse ma anche di far loro vedere la propria città in modo ludico, con l'occhio puntato sul dettaglio e imparare qualcosa della sua storia. L'intento è stato di mescolare gli alunni delle due scuole in modo da conoscersi meglio e dividerli in gruppi affinché collaborino per raggiungere uno scopo. La celebrazione ha avuto luogo nell'aula di informatica della nostra scuola. Gli alunni sono stati divisi in cinque gruppi misti e sono stati a loro assegnati tre compiti. Il primo compito era di trovare la soluzione di un rebus in lingua croata che avrebbe loro svelato il motivo dell'incontro (La giornata europea delle lingue). Il secondo compito consisteva nel leggere quanto più velocemente e correttamente uno scioglilingua in lingua inglese mentre il terzo era una caccia al tesoro con istruzioni in quattro lingue – croato, italiano, inglese e tedesco, per le vie di Cittanova sotto l'occhio attento delle insegnanti delle due scuole. I vincitori hanno ricevuto un premio gustoso che hanno spartito generosamente con gli alunni degli altri gruppi.

Le insegnanti coinvolte nell'attività – N. Velić, M. Todorović, D. Đurović, S. Rabrenović, M.Labinjan della SEI Cittanova

- R. Brezac-Radović, A. Anić, J. Hanzl, A. Jugovac SE Rivarela

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 28. 9. 2016. 07:44

Gli amici del bastone bianco

Gli amici del bastone bianco

Il 22.09.2016 gli alunni dalla prima alla sesta classe hanno assistito alla presentazione del progetto intitolato: Gli amici del bastone bianco. Lo scopo del progetto é quello di sensibilizzare gli alunni alle persone diversamente abili.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 23. 9. 2016. 12:47

Ex Tempore

Ex Tempore

Il 16.09.2016 gli alunni Sven Perić, Leonora Petek, Vanja Anić e Lorenzo Pinter hanno partecipato all'ottava edizione del concorso artistico Ex Tempore a Buie. Il tema del concorso era „Buie, finestra su...“  „Buje, prozor na...“ e la tecnica libera.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 9. 2016. 07:58

Inizio delle lezioni - Početak nastave

Inizio delle lezioni

Lunedì 5 settembre 2016 inizia l'anno scolastico 2016/2017.

Gli alunni dalla seconda all'ottava classe devono essere presenti a scuola dalle 8:00 alle 13:00, mentre gli alunni della prima classe dalle 10:00 fino alle 11:00. Il trasporto sarà organizzato seguendo l'orario delle lezioni.

Početak nastave

U ponedjeljak 5. rujna 2016. počinje 2016/2017. školska godina.

Učenici od drugog do osmog razreda u školu trebaju doći u 8:00 sati. Nastava traje do 13:00 sati. Učenici prvog razreda u školi trebaju biti od 10:00 do 11:00 sati. Prijevoz učenika organiziran je prema rasporedu nastave.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 2. 9. 2016. 09:30

Giornata olimpica

Giornata olimpica

Come ogni anno, il 9 di settembre si celebra la Giornata olimpica con attività sportive e passeggiate all’aperto. Quest’anno, gli alunni hanno passeggiato lungo le vie ed i parchi di Cittanova indossando tutti le magliette bianche.

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 11. 2015. 16:35

Benvenuto alla prima classe

Benvenuto alla prima classe

Il 5 di settembre 2016, gli alunni della SEI di Cittanova hanno dato un caloroso benvenuto agli alunni della prima classe, accogliendoli con qualche canzoncina e con l’augurio di un bellissimo inizio per il loro primo anno scolastico.

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 5. 11. 2015. 16:31

Nuovo indirizzo e-mail

Informiamo tutti che questo è il nuovo indirizzo e-mail della SEI Cittanova:

ured@os-talijanska-novigrad.skole.hr

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 20. 9. 2015. 12:46

Archivio

Per vedere le attività degli anni precedenti fate clic sul seguente link:

ARCHIVIO ATTIVITÀ

  :: opširnije :: 


objavio: Sabina Maurić  datum: 31. 8. 2015. 18:39
» Arhiva naših vijesti    
 


Ricerca

Questionari
Sono utili le informazioni sul sito della scuola?

Contatore visite
Ispis statistike od 1. 10. 2014.

Ukupno: 41691
Ovaj mjesec: 1142

Calendario
« Kolovoz 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


Forum

Siti utili
Lista linkova je prazna
preskoči na navigaciju